กอมฟลีนา

ชะลอความเสื่อม ช่วยประสานเชื่อมระบบทำงานสร้างความสัมพันธ์

ด้วยความห่วงใยสุขภาพจากกอมฟลีนา

               ระบบการทำงานของสมองในวัยผู้สูงอายุ จะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพการใช้งาน เนื่องจาก กิจวัตรประจำวันของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อระบบสมอง ที่ประสานสัมพันธ์กับระบบการทำงานของประสาทที่แตกต่างกัน

                 การที่มีร่างกาย จิตใจ และสมอง คงสภาพการใช้งานให้ได้มากที่สุด ให้มีโอกาสเสื่อมน้อย และป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย อันจะเกิดขึ้นก่อนวัยอันควร ด้วยวิธีการปกป้องลักษณะแบบชะลอวัย จึงเป็นศาสตร์ที่ ช่วยเสริมสร้างการมีสุขภาพที่พึงประสงค์ การดำรงชีวิตในลักษณะที่ถูกสุขอนามัยในทุก ๆ ด้าน 

1. การออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง อย่าง โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดัน

2. การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่เป็นแหล่งแห่งการเพาะเชื้อโรค 

3. การรับประทานอาหารตามหลัก 5 หมู่ ภายใต้โภชนาการที่ตรงกับสุขภาพร่างกายของในแต่ละคน 

            หากมีระยะเวลาที่จำกัด เลือก “คอลลาเซซามี่” อาหารเสริมที่ให้มากกว่าคำว่าเสริมอาหาร ด้วยคุณค่าที่ครบถ้วนจากการวิจัยและทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สารสกัดจากธรรมชาติจาก น้ำมันงา ช่วยชะลอวัย ลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรค ช่วยประสานการทำงานในระบบประสาน การทำงานในระบบสมอง ระบบประสาท ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นปกติให้ได้มากที่สุด ได้ในทุกวัย ทั้งผู้สูงอายุ วัยทอง คนทำงาน และวัยเรียน

ป้องกันความเสื่อม เชื่อมการทำงานระบบประสาท  ต้องไม่พลาดเลือก Colla Sesame

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : ศรีเรือน แกว้กังวาน. (2548).จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ที่มา https://www.facebook.com/GomphrenaThailand เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart