กอมฟลีนา

น้ำมันรำข้าว Gomphrena มีประโยชน์ อยู่ในโหมดให้เหนือความคาดหมาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

น้ำมันรำข้าว Gomphrena มีประโยชน์ อยู่ในโหมดให้เหนือความคาดหมาย

                     รำข้าวที่มีคุณภาพชั้นดี ถูกปลูกด้วยกรรมวิธีที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นลักษณะของการปลูกด้วยหลักการทางธรรมชาติตามหลักเกษตรอินทรีย์ บนแปลงพื้นที่การทำเกษตรที่ไม่มีสารพิษใด ๆ ทั้งการใส่ปุ๋ยทางดิน ทางอากาศ และทางน้ำ ช่วยทำให้ระบบเชิงนิเวศน์ในธรรมชาติ สามารถสร้างสมดุลได้ด้วยธรรมชาติเอง เกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับได้ผลผลิตทางวัตถุดิบ จากรำข้าวที่มีคุณค่าทางสารอาหาร ไม่มีสารปนเปื้อนตกค้างจากสารเคมีในผลิตผล ด้วยต้นทุนที่เพียงพอตามหลักปราชญ์ชาวบ้าน และตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                      น้ำมันรำข้าว Gomphrena ขอสานต่อคุณประโยชน์ดี ๆ อยู่ในโหมดที่ได้ถูกเลือกคัดสรร ด้วยนวัตกรรมทางธรรมชาติที่อยู่เหนือความคาดหมาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทางตรงและในทางอ้อม ซึ่งสามารถการันตีได้ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของ Gomphrena คือ น้ำมันรำข้าว ที่ให้คุณค่าสร้างประโยชน์ทางสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคและมีความจำเป็นต่อร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ มีสารอาหารที่ครบถ้วน มีความเพียงพอกับปริมาณในความต้องการของร่างกาย

การเลือกเติมสิ่งดีๆ ให้ร่างกาย และจิตใจในทุกวัน

จึงเป็นความสำคัญ ที่ทำให้มีอายุที่ยืนยาว

คงความเป็นหนุ่มสาวและมีพละกำลังสร้างประโยชน์ในสังคมได้อย่างมากมาย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง : นัยนา บุญทวียุวัฒน์และเรวดีจงสุวัฒน์. 2545. น้ำมันรําข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนไทย. สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพมหานคร. หน้า 23.

ที่มา https://www.facebook.com/Gomphrenaricebranoil เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart