กอมฟลีนา

ลดเครียดสะสม ชื่นชมวิกฤตพลิกโอกาส

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว กอมฟลีนา

                     ความเครียด หรือ Stress คือ สภาวะที่ร่างกายและจิตใจ รู้สึกไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิต เนื่องจาก มีปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบ ทำให้เกิดความวิตกกังวล ความกดดันต่างๆ รู้สึกถึงความสับสน เสียใจ ในรูปแบบของอารมณ์ที่เป็นลบต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะความเครียด

– ด้านบุคคล คือ การเผชิญกับบุคคลที่ไม่ชอบใจ การกดดันจากหัวหน้างาน การถูกลูกค้าตำหนิ การถูกตั้งความหวังจากผู้อื่น หรือการต้องสิ่งใดแล้วไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เอาไว้

– ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น จากภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภัยพิบัติต่างๆ

– ด้านการดำเนินชีวิต เช่น การถูกพักงาน การทำงานไม่สำเร็จตามความคาดหมาย เงินไม่พอใช้

– ด้านการเจ็บป่วย เช่น ตนเองเจ็บป่วย คนในครัวเกิดไม่สบายหรือเป็นโรคที่ร้ายแรง

– ด้านเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ทำให้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

ทั้งหมดนี้ คือ สาเหตุหลักที่ส่งผลทำให้เกิดไม่มีความสุขแบบที่ควรจะเป็นไป สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในทุกๆ วัน

                       จะดีกว่าไหม ถ้าลองเปลี่ยนวิธีคิด ลองเปลี่ยนวิกฤต พลิกให้เป็นโอกาส ลองมองให้ทุกๆปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ เพราะทุกๆ ปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ทุกๆ ปัญหาความเครียด ความวิตกกังวลที่พบเจอต้องมีสิ่งดีในสิ่งร้ายเสมอ มองชีวิตให้เป็นเหรียญสองด้าน แล้วจะพบกับความสุข

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง :ทัศนา บุญทอง. ความเครียดและการคลายเครียด. วำรสำรสภำกำรพยำบำล, 3(1), 12-13.

ที่มา https://www.facebook.com/gomphrenaofficial เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Shopping cart